İşbu Politika, Kovada Pilav Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“KOVADA PİLAV”) tarafından işletilmekte olan www.kovadapilav.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının (“site ve uygulama birlikte ve/veya ayrı ayrı Kovada Pilav olarak anılacaktır”) işletilmesi sırasında www.kovadapilav.com kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi/İlgili Kişi”) tarafından www.kovadapilav.com ile paylaşılan veya Veri Sahibi’nin www.kovadapilav.com’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

KovadaPilav.com’un işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, e-posta adresi

Kullanıcı Profil Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi:üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, KovadaPilav.com üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz

İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: KovadaPilav.com üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

KovadaPilav.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz;

KovadaPilav.com’a üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi,

Üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması,

KovadaPilav.com’un sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi,

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

I.Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

KovadaPilav.com ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası

Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi

II.Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

Şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası ve bu kapsamda KovadaPilav.com tarafından anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması

Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icrası

Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,

Şirketin sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

III. Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

IV. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

V. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

Hukuk işlerinin takibi

İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştrilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi

VI.Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

İş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi

Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması

Performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KovadaPilav.com tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, KovadaPilav.com’un erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: III, IV, V

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: I, III, V

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: III, IV, V

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde): II, III

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması: III, IV, V

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: II, III, IV, V

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

KovadaPilav.com tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen detayları verilen amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanılarak Kanun’un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz devam eden sayfada açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

KovadaPilav.com, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Yemek Sepeti ayrıca kişisel verilerinizi bağlı bulunduğumuz Delivery Hero Grubunun katılımını gerektiren ticari ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması amacıyla Delivery Hero Grubu ile, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarımız ve üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda gerekmesi halinde ayrıca onay alınabilmektedir. KovadaPilav.com, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz. Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde KovadaPilav.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin KovadaPilav.com tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde KovadaPilav.com’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

KovadaPilav.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve KovadaPilav.com’un ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz KovadaPilav.com ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

KovadaPilav.com, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politikada ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. KovadaPilav.com ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, KovadaPilav.com, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan politikalardan erişebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@KovadaPilav.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

KovadaPilav.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Dilediğiniz zaman KovadaPilav.com üyeliğinizi sonlandırmayı talep edebilirsiniz. Bu durumda sistemin uygunluğuna göre sistem üzerinden kendiniz üyeliğinizi silebilir veya işbu talebinizi info@KovadaPilav.com adresine iletebilirsiniz.

KovadaPilav.com’un işbu Politika, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.